international business world map illustration design over a blue background

Szkolenie: Wyłudzenia w VAT – marzec 2018

Szkolenie: Ograniczenie skutków nieumyślnego udziału w procederze uszczuplenia należności Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT

Szanowni Państwo, w marcu br. zapraszamy Państwa za szkolenie, które jest odpowiedzią na lawinowo rosnące wątpliwości i pytania przedsiębiorców w związku ze zmianami w podatku VAT, których celem jest wyeliminowanie przypadków nadużyć w tym zakresie. Wraz z wprowadzanymi zmianami ustawodawczymi zmienia się praktyka urzędów skarbowych, czy też organów ścigania, które bardzo czujnie i ostrożnie podchodzą także do tych przedsiębiorców, którzy chcą działać w zgodzie z literą prawa. Na co więc zwrócić uwagę, aby choćby nieświadomie nie stać się częścią procederu wyłudzeń w podatku VAT. Na Państwa pytania odpowie podczas szkolenia Pan mec. Adam Hołyński, Radca Prawny specjalizujący się w tematyce wyłudzeń VAT, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tej tematyce.

I. Metody wyłudzenia podatku VAT 

 1. Wyłudzenia VAT w podatku należnym,

• Fikcyjny wywóz – dostawa towaru, który faktycznie nie opuszcza kraju, deklarowana jako dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów lub eksport,
• Czynność pozorna – deklarowana dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów lub eksport, która faktycznie następuje, w sytuacji sfałszowania przedmiotu wywozu i jego wartości,
• Zaniżenie podatku należnego – usługi świadczone na terytorium kraju opodatkowane stawką podstawową, fikcyjnie deklarowanie jako czynność opodatkowane stawką 0% lub stawką obniżoną,
• Fikcyjne miejsce świadczenia – usługi świadczone na terytorium kraju, deklarowane jako wykonane poza terytorium kraju,
• Fikcyjny brak podmiotowości – deklarowanie dostawy towarów niewymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jako objętych „krajowym” odwrotnym obciążenie.

2. Wyłudzenia VAT w zakresie podatku naliczonego

Wystawianie faktur przez podmiot istniejący, który nie wykonał czynności, mającej w rzeczywistości miejsce, w sytuacji gdzie podatnikiem był inny podmiot.
• Wystawianie faktur z tytułu czynności, które obiektywnie w ogóle nie miały miejsca.
• Wystawianie faktur przez podmiot fikcyjny.
• Wystawianie faktur i dokumentów celnych na czynność pozorną, obiektywnie istniejącą, ukrywającą inne zdarzenie, będące w rzeczywistości inną transakcją.

3. Mechanizm przestępstw karuzelowych

II. Skutki udziału w procederze uszczuplenia należności Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT

 • Zakwestionowanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
 • Wykreślenie z rejestru podatników VAT,
 • Sankcje VAT,
 • Solidarna odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe w VAT,
 •  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa.

III. Dobra wiara i należyta staranność jako przesłanki prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

IV. Nieuczciwy kontrahent

1. Zabezpieczenie przed udziałem w nielegalnych transakcjach.
2. Praktyczne aspekty weryfikacji kontrahenta.

Prowadzący:            Radca Prawny Adam Hołyński

Koszt szkolenia:      600,00 zł + VAT

W cenie szkolenia uwzględnione zostały także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: 29.03.2018r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Wrocław, ul. Legnicka 52

Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w siedzibie Państwa Firmy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Państwa Firmę działalności.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: k.styrna@bartmanlegalupdates.com lub telefonicznie: 691 489 996.

happy young businessman and big city

Nowa edycja szkolenia: Zatrudnienie i delegowanie pracowników do Niemiec – 2018

Szanowni Państwo,

po przerwie zapraszamy Państwa na szkolenie w nowej edycji „Zatrudnienie i delegowanie pracowników do Niemiec w ujęciu prawnym, podatkowym i księgowym – 2018.

Nowy program szkolenia opracowaliśmy w oparciu o nasze doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla Państwa z tematyki delegowania oraz doradztwa prawnopodatkowego, które Kancelaria Prawna BLU dr Katarzyna Styrna – Bartman świadczy na rzecz przedsiębiorców wykonujących usługi w obrocie transgranicznym z Niemcami. Celem szkolenia jest przedstawienie przede wszystkim aspektów praktycznych związanych z omawianą tematyką w aspekcie prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego, jak również prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na zainteresowanie naszymi szkoleniami przez pracowników działów kadr i księgowości, rozbudowaliśmy moduł księgowy i kadrowy o zagadnienia rozliczeń płac także w ujęciu niemieckim, co uwzględnia coraz większe zainteresowanie firm zatrudnianiem pracowników w Niemczech. Szkolenie może mieć charakter otwarty, jak i zamknięty, który uwzględnia specyfikę danej firmy  i prowadzonej przez nią na terytorium Niemiec działalności.

Program szkolenia

I. Zatrudnianie pracowników na terytorium Niemiec a klasyczne oddelegowanie. Omówienie modeli zatrudnienia.

 1. Wstęp: dlaczego pracodawcy coraz częściej rezygnują z klasycznego delegowania pracowników na rzecz ich zatrudniania w Niemczech. Jakie aspekty prawne i finansowe decydują o opłacalności takiej decyzji:
 • aspekty prawne (dlaczego stosowanie prawa pracy w transgranicznym zatrudnieniu i oddelegowaniu przysparza trudności, czy „lepiej“ zdecydować się na wybór jednego prawa pracy jako właściwego dla umowy o pracę z pracownikiem);
 • koszt zatrudnienia pracownika na terytorium Niemiec (składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz stawki podatkowe w Niemczech, przykładowe rozliczenia płac według prawa niemieckiego, koszt zatrudnienia pracownika w Niemczech oraz w Polsce w ujęciu porównawczym (na wybranych przykładach);

 • rozliczanie składników płac pracowników delegowanych na niemieckich listach płac (premie, dodatki z tytułu oddelegowania, nocleg, wyżywienie – ujęcie podatkowe i księgowe z perspektywy prawa polskiego i niemieckiego – na wybranych przykładach;
 • ujęcie zagranicznych dochodów pracownika w zeznaniu rocznym;
 • kiedy warto, a kiedy należy utworzyć zakład na terytorium Niemiec;
 • korzyści i wady wynikające z klasycznego delegowania pracowników w porównaniu z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę w Niemczech (finansowe oraz prawne);

II.  Warunki pracy i płacy pracowników na terytorium Niemiec:

 • płaca minimalna pracowników z uwzględnieniem przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG), niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG) oraz układów zbiorowych (TV) obowiązujących na terytorium Niemiec;
 • badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp dla pracowników delegowanych na terytorium Niemiec (zasady);
 • czas pracy i urlop pracowników delegowanych do pracy na terytorium Niemiec;
 • zasady wykonywania obowiązków zgłoszeniowych na terytorium Niemiec: konieczność zgłoszenia pracowników w niemieckim urzędzie celnym tylko dla określonych branż (omówienie);
 • obowiązki zgłoszeniowe: sposób wykonywania obowiązków zgłoszeniowych (jak założyć konto pracodawcy na portalu www.meldeportal-mindestlohn.de oraz zgłosić pracowników, pokazanie procedury rejestracji na przykładzie);
 • Soka – Bau: obowiązki pracodawcy wobec kasy socjalnej Soka – Bau, jak ustalić obowiązek podlegania pod Soka – Bau i dokonać prawidłowej kwalifikacji działalności pracodawcy do branży budowlanej, jak komunikować się z Soka – Bau i na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć niepotrzebnego płacenia składek na Soka – Bau, ustalanie proporcji pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, miesięczne raporty, zgłoszenia, ustalanie wysokości składek);

III. Klasyczne oddelegowanie pracownika i podróż służbowa

 • delegowanie a podróż służbowa, kiedy i w jakim zakresie można stosować zasady dotyczące podróży służbowej dla pracowników wykonujących pracę na terytorium Niemiec;
 • zasady uzyskiwania zaświadczeń A1 dla pracownika oddelegowanego. Wyjaśnienie podstaw prawnych, obowiązków związanych z kompletowaniem dokumentacji (ewidencje, harmonogramy), art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 883/2004;
 • praktyka kontrolna PIP, ZUS oraz niemieckiego urzędu celnego wobec firm delegujących pracowników do pracy w Niemczech w kontekście zaświadczeń A1 i ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych;

 • podstawa wymiaru składek dla pracowników delegowanych do Niemiec w świetle nowelizacji „punktu 16“ rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz interpretacji podatkowych oraz wyroków sądowych wydanych na podstawie nowych przepisów;
 • moduł fakultatywny dla korporacji: model „delegowania“ i „podróży służbowej“ w korporacjach (opcja dla korporacji, w których pracownicy kilku działów jednej firmy decydują o realizacji zagranicznego kontraktu w ramach oddelegowania pracowników lub skierowania ich w „podróż służbową“, opracowanie kryteriów pomocniczych z uwzględnieniem specyfiki firmy);

IV.  Delegowanie obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec

 • wymagania formalne związane z możliwością delegowania obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec;
 • praktyka kontrolna niemieckiego urzędu celnego (Zollamt) odnośnie pracowników delegujących pracowników do Niemiec;
 • odpowiedzialność pracodawcy z tytułu nielegalnego delegowania pracowników z Ukrainy do Niemiec,
 • delegowanie Ukrainców do Niemiec w ramach pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassung).

 V. Rozliczenia podatkowe pracowników delegowanych /rezydencja podatkowa

 • rozliczenia podatkowe pracowników delegowanych za granicę (zasady ustalania rezydencji podatkowej pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę, współpraca z zagranicznym biurem księgowym w razie konieczności opłacania podatków za granicą; zwolnienie podatkowe a wynagrodzenie pracownika oddelegowanego; optymalizacja kosztów delegowania pracowników/zleceniobiorców);
 • zakład podatkowy w Niemczech w ujęciu podatku dochodowego oraz podatku VAT,
 • praktyka niemieckich urzędów skarbowych w zakresie dotyczącym powstania zakładu podatkowego na terytorium Niemiec;

VI. Działalność agencji pracy tymczasowej na terytorium Niemiec (moduł fakultatywny dla agencji pracy)

 • kiedy działalność firmy ma charakter pracy tymczasowej na terytorium Niemiec (Arbeitnehmerüberlassung);
 • na co należy zwrócić w kontekście umów zawieranych z niemieckimi kontrahentami w celu uniknięcia zarzutu świadczenia usługi pracy tymczasowej bez wymaganego zezwolenia w Niemczech;
 • wymogi formalne uzyskania w Niemczech zezwolenia na prowadzenia agencji pracy tymczasowej.

Szkolenie nie jest adresowane do firm delegujących opiekunki do Niemiec. Firmy zainteresowane szkoleniem/doradztwem z niniejszej tematyki zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Kancelarią.

Prowadząca:            dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Radca Prawny

Koszt szkolenia:      950,00 zł + VAT

W cenie szkolenia uwzględnione zostały także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: 28.02.2018r., godz. 10.00 – 16.00

Miejsce: Wrocław, ul. Legnicka 52

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: k.styrna@bartmanlegalupdates.com lub telefonicznie: 691 489 996.