Prawo pracy 

 • doradztwo przy wyborze form zatrudnienia pracowników,
 • opracowywanie umów o pracę oraz wewnątrzzakładowych aktów z zakresu prawa pracy, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (także w angielskiej i niemieckiej wersji językowej),
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowych, w tym w zakresie zagadnień dotyczących czasu pracy, rozkładów i harmonogramów czasu pracy, delegacji krajowych i zagranicznych,
 • bieżące doradztwo w zakresie księgowości płacowej,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, opracowanie strategii oraz regulaminów zwolnień grupowych,
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach pracowniczych

Ubezpieczenia społeczne

 • doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dotyczące obowiązków ubezpieczeniowych,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z należnościami składkowymi,
 • analiza prawna wystąpienia obowiązku ubezpieczenia społecznego, w tym potrzeby oskładkowania poszczególnych rodzajów przychodu,
 • konstruowanie oraz analiza prawna umów pod kątem powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego,
 • pomoc w trakcie toczących się postępowań kontrolnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań od decyzji oraz środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych,
 • reprezentacja w postępowaniach toczących się przed ZUS oraz sądami.
 • pomoc prawna dla osób ubiegających się o prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym m. in.:doradztwo w zakresie warunków nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego, emerytury, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (zasiłków chorobowych i macierzyńskich, świadczeń przedemerytalnych), świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego ( w szczególności prawa do jednorazowego odszkodowania oraz renty rodzinnej wypadkowej),
 • pomoc prawna w trakcie toczących się postępowań przed ZUS,
 • sporządzanie opinii prawnych, skarg na bezczynność organu rentowego, odwołań od decyzji oraz środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych,
 • reprezentacja w sporach z ZUS toczących się przed sądami
Print Friendly