Gavel  and Flag of Europe

Obowiązki zgłoszeniowe w Niemczech dla branży gospodarowania odpadami

Pracodawcy z Polski wykonujący w Niemczech określone czynności z zakresu gospodarowania odpadami (Abfallwirtschaft) powinni zwrócić uwagę na specjalne regulacje obowiązujące w Niemczech dla też branży. Wynikają z nich bowiem określone obowiązki zgłoszeniowe w niemieckim urzędzie celnym lub też związane ze stosowaniem płacy minimalnej, których niewykonanie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami.

Zgodnie z obowiązującą w Niemczech ustawą o delegowaniu pracowników (AEntG) pracodawcy zagraniczni działający w określonych branżach zobowiązani są stosować obowiązujące w Niemczech układy zbiorowe pracy, co do których Federalne Ministerstwo Pracy w Niemczech (BMAS) ogłosiło obowiązek ich stosowania poprzez tzw. Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Wykaz układów zbiorowych obowiązujących także zagranicznych przedsiębiorców został opublikowany na stronie Ministerstwa Pracy w Niemczech. Oznacza to, iż polska firma wykonująca określone usługi na terytorium Niemiec, zobowiązana jest stosować niemieckie układy zbiorowe, nawet jeśli nie jest stroną takiego układu zbiorowego. Wykaz branż, dla których obowiązują układy zbiorowe jest określony w ustawie o delegowaniu pracowników (AEntG), a wśród tych branż znajduje się m.in. gospodarowanie odpadami (Abfallwirtschaft). Przedsiębiorca z Polski delegujący pracowników do Niemiec, jeśli w przeważającym zakresie zajmuje się gospodarką odpadami, podlega z mocy prawa obowiązkom takim jak obowiązek dokonania zgłoszenia w Zollamt okoliczności wykonywania pracy przez jego pracowników na stosowanym formularzu oraz obowiązkowi stosowania płacy minimalnej dla branży związanej z gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z układem zbiorowym Mindestlohntarifvertrag für die Branche Abfallwirtschaft pod pojęciem „gospodarki odpadami” rozumie się:

Diese umfasst alle Betriebe oder selbständigen Betriebsabteilungen, die überwiegend gewerbs- oder geschäftsmäßig Abfälle sammeln, befördern, lagern, behandeln, verwerten oder beseitigen und/oder öffentliche Verkehrsflächen reinigen,

czyli

wszystkie zakłady lub samodzielne oddziały zakładowe, które w przeważającym zakresie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zbierają, transportują, gromadzą, utylizują, usuwają lub/oraz czyszczą przestrzenie uliczne.

Zgodnie zaś z § 1 Siódmego Rozporządzenia (Siebte Abfallarbeitsbedingungenverordnung – 7. AbfallArbbV) pod zakres obowiązywania niniejszego rozporządzenia dla branży gospodarki odpadami podlega ten zakład, który:

wenn der Betrieb oder die selbstständige Betriebsabteilung überwiegend Abfälle im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sammelt, befördert, lagert, beseitigt oder verwertet oder Dienstleistungen des Kehrens und Reinigens öffentlicher Verkehrsflächen und Schnee- und Eisbeseitigung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Streudienste erbringt,

czyli ten zakład lub samodzielny oddział zakładu, który właśnie w przeważającym zakresie gospodaruje odpadami w rozumieniu § 3 ust. 1 zdanie 1 ustawy o gospodarowaniu odpadami (Kreislaufwirtschaft), czyli je zbiera, magazynuje, przewozi, usuwa lub przetwarza.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Wszystkie prawa zastrzeżone.

Grey paragraph symbol on a white background. Vector illustration.

Outsourcing procesu rekrutacyjnego

Powierzenie przetwarzania danych na podstawie specjalnej umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,  jest działaniem prawnie dopuszczalnym i nie stanowi nieuprawnionego udostępnienia danych przez ich administratora innemu podmiotowi.

Firmy coraz częściej i coraz chętniej korzystają z tzw. outsourcingu HR, w ramach którego zlecają firmom zewnętrznym prowadzenie kadr, płac, a nierzadko też całych procesów rekrutacyjnych. Niewątpliwie za takim rozwiązaniem przemawia optymalizacja czasu i kosztów. Korzystając z rozwiązań praktycznych, jakie przynosi nam XXI wiek, nie możemy jednak zapominać o aspektach prawnych, a te są bardzo ciekawe w związku z omawiają tematyką. Zaczynając od początku. Czy w ogóle w świetle obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych można zlecić podmiotowi trzeciemu na przykład przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego? Oczywiście, że tak. Pytanie tylko jak to zrobić? W pierwszej kolejności należy zastanowić się, jak będzie zorganizowany proces rekrutacyjny, tj. kto będzie przetwarzał dane osobowe potencjalnych kandydatów, a zatem kto będzie administratorem danych osobowych. Czy będzie to firma outsourcingowa, czy też pracodawca. W sytuacji, w której to pracodawca zleca firmie outsourcingowej znalezienie kandydata do pracy, firma ta może działać na zlecenie pracodawcy i przetwarzać dane osobowe kandydatów w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Na podstawie bowiem art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych, w tym przypadku pracodawca, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. W niniejszej umowie należy określić cel, w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może je przetwarzać oraz zakres powierzonych do przetwarzania danych.

Firma outsourcingowa może bowiem w takim przypadku przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.  W takim przypadku firma outsourcingowa nie musi zgłaszać do GIODO zbioru danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest bowiem pracodawca, który z takiego obowiązku jest z mocy prawa zwolniony. Ważne jest również, iż powierzenie przetwarzanych danych nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczy. Ma to ważne znaczenie praktyczne dla zasad formułowania klauzul o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez potencjalnych kandydatów.

Konstrukcja umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych nie zawsze jednak będzie prawidłowym rozwiązaniem. W określonych sytuacjach, na przykład w sytuacji rekrutacji na rzecz kilku podmiotów, firma outsourcingowa może stać się administratorem danych osobowych, podlegającym rygorom ustawy o ochronie danych osobowych.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Wszystkie prawa zastrzeżone.