Prawo gospodarcze

§ 01
Kancelaria BLU Radcowie Prawni zapewnia doradztwo prawne w następujących obszarach:

 • doradztwo korporacyjne dla firm, w tym
  w szczególności obsługa prawna z zakresu prawa spółek handlowych,
 • zakładanie, przekształcenia, likwidacja firm
  z uwzględnieniem zasad optymalizacji podatkowej,
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych, w tym transakcji M&A, w szczególności
  w branży informatycznej oraz
  w transakcjach transgranicznych
  (polsko-niemieckich),
 • obsługa prawna postępowań upadłościowych, w tym transgranicznych postępowań upadłościowych,
 • tworzenie i opiniowanie umów oraz kontraktów handlowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, współpraca
  z działami prawnymi i księgowymi firm zagranicznych,
 • tworzenie dokumentacji firmowej, w tym Ogólnych Warunków Umów dla obrotu krajowego i transgranicznego w ramach Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi,
  z uwzględnieniem zasad prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego, Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
  oraz o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów,
 • opracowanie wzorów umów stosowanych przez firmę, w tym umów dostawy/umów
  o świadczenie usług/umów o współpracy partnerskiej, a także tzw. „Werkverträge”, czyli umów stosowanych na rynku niemieckim,
 • tworzenie dokumentacji dla pracowników, współpracowników, samozatrudnionych, firm podwykonawczych, przedstawicieli handlowych, udział w opracowaniu zasad udzielania premii/bonusów/prowizji,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dla płatników oraz ubezpieczonych, reprezentacja
  w procesach sądowych z udziałem ZUS,
 • tworzenie dokumentacji pracowniczej,
  w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kontraktów managerskich, umów o pracę, doradztwo
  w zakresie dotyczącym prawidłowego stosowania umów o pracę/umów zlecenia/umów o dzieło z uwzględnieniem aspektów ZUS i podatkowych,
 • obsługa prawna windykacji oraz procesów sądowych z obszaru prawa gospodarczego, cywilnego, budowlanego, prawa pracy
  oraz IT,
 • wsparcie w kontrolach ZUS, PIP oraz urzędów skarbowych,
 • bieżące doradztwo korporacyjne.

§ 02
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Wspieramy naszych Klientów przy obowiązkowym zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych spółek handlowych, które wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nasze wsparcie jest szczególnie cenne dla Klientów nie tylko ze względu na to, że niewykonanie/ niewłaściwego wykonanie obowiązku niesie za sobą ryzyko nałożenia kary nawet do miliona złotych, ale również dlatego, że brak właściwego zgłoszenia/niewłaściwe zgłoszenie mogą skutkować odpowiedzialnością karną członków zarządów spółek handlowych.