Delegowanie pracowników

Wśród naszych Klientów są krajowi przedsiębiorcy delegujący pracowników za granicę na następujących zasadach:

§ 01
Przedsiębiorcy realizujący kontrakty biznesowe w Niemczech

Najliczniejszą grupę polskich przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę stanowią te firmy, dla których delegowanie pracowników za granicę jest koniecznością związaną z realizacją konkretnych kontraktów biznesowych poza granicami kraju (np.
w przypadku świadczenia usług budowlanych, montażowych, spawalniczych, elektrycznych, hydraulicznych, IT, itp.).

Dla tych Klientów BLU Law & Outsourcing oferuje doradztwo związane z realizacją kontraktu za granicą:

 • określenie obowiązków przedsiębiorcy na terytorium Niemiec wobec niemieckich instytucji takich jak Zollamt (urząd celny), Finanzamt (urząd skarbowy), SOKA-BAU (kasa socjalna w budownictwie), HWK (izba rzemieślnicza), Bundesagentur für Arbeit (Federalna Agencja Pracy) itd. oraz wsparcie w wykonaniu rejestracji i przygotowaniu dokumentacji,
 • określenie, czy w danym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek uzyskania na terytorium Niemiec numeru podatkowego, dokonania rejestracji do niemieckiego VAT-u, uzyskania zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego, wykonania rocznego obowiązku sprawozdawczego itp.,

 • określenie wymogów prawa niemieckiego dla pracowników/zleceniobiorców delegowanych do Niemiec
  z uwzględnieniem branży, w ramach której projekt gospodarczy jest realizowany (z uwzględnieniem układów zbiorowych obowiązujących dla danej branży),

§ 02
Polskie agencje pracy tymczasowej
w Niemczech

Polskie agencje pracy tymczasowej coraz chętniej odpowiadają na potrzeby niemieckiego rynku pracy, kierując do Niemiec pracowników tymczasowych zatrudnionych
w polskich agencjach pracy.
Specyfika tej działalności polega jednak nie tylko na obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących pracy tymczasowej na terytorium Polski, ale także regulacji prawa niemieckiego i prawa europejskiego.

BLU Law & Outsourcing wspiera agencje pracy tymczasowej w następujących obszarach prawnych:

 • określenie zasad delegowania pracowników tymczasowych do
  Niemiec
  z uwzględnieniem szczegółowych regulacji odnoszących się do zagadnień pracy tymczasowej w Niemczech (Arbeitnehmerüberlassung), w tym wynikających z układu zbiorowego IGZ,
 • wsparcie w zgłaszaniu wniosków o uzyskanie i przedłużenie zezwolenia
  na prowadzenie na terytorium Niemiec działalności związanej z agencją pracy tymczasowej w Bundesagentur für Arbeit wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,
 • wsparcie prawne i podatkowe w postępowaniach kontrolnych.

§ 03
Agencje opieki

Polskie agencje opieki opierają swoją działalność na delegowaniu opiekunek od Niemiec, które opiekują się seniorami w ich prywatnych gospodarstwach domowych. Specyfika delegowania opiekunek do Niemiec znacząco odbiega od pozostałych wspomnianych powyżej form delegowania, wymagając od agencji opiekuńczych szczególnej staranności w budowaniu relacji z klientem, opiekunką oraz – zazwyczaj – pośrednikiem w Niemczech. Zespół naszej Kancelarii od wielu lat wspiera agencje opieki (zarówno małe rodzinne firmy, jak i agencje świadczące usługi opieki na szeroką skalę) w prowadzeniu działalności, oferując wsparcie w następującym zakresie:

 • określenie zasad delegowania pracowników/zleceniobiorców do Niemiec,
 • opracowywanie dokumentacji i zasad delegowania opiekunek do Niemiec z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, orzecznictwa, interpretacji podatkowych i ZUS-owskich,
 • reprezentacja Klienta w sporach z podopiecznymi lub ich rodzinami na
  terytorium Niemiec, jak również w sytuacjach spornych z opiekunkami, bieżące doradztwo prawne dla agencji opieki,
 • aktualizowanie informacji dotyczących wymagań prawnych.