Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Na tematykę delegowania pracowników za granicę składają się zagadnienia prawne, podatkowe
i administracyjne, które podzieliśmy na następujące obszary:

Ubezpieczenia społeczne

 • określenie ustawodawstwa właściwego dla delegowania pracowników za granicę z uwzględnieniem regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • zasady prowadzenia dokumentacji w celu prawidłowego rozliczenia delegowania z art. 13 Rozporządzenia nr 883/2004, wytyczne do prawidłowego delegowania z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • reprezentacja pracodawców w postępowaniach sprawdzających i kontrolnych prowadzonych przez jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo podatkowe

 • powstanie „zakładu podatkowego” w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r.,
 • powstanie „zakładu podatkowego” w rozumieniu § 12 niemieckiej ordynacji podatkowej (Abgabenordnung z dnia 16 marca 1976 r. w aktualnej wersji z dnia 1 października 2002 r. ze zmianami),
 • obowiązki przedsiębiorcy na terytorium Niemiec w związku z utworzeniem „lohnsteuerliche Betriebsstätte”, aktualna praktyka niemieckich urzędów skarbowych,
 • rozliczenia podatkowe pracowników/zleceniobiorców delegowanych z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r.

Prawo pracy

Określenie, które przepisy niemieckiego prawa pracy obowiązują dla pracowników delegowanych do Niemiec wymaga uwzględnienia aktów prawnych obowiązujących na poziomie europejskim, a także
w krajowym oraz niemieckim porządku prawnym.

Najważniejsze akty prawne na poziomie europejskim to:

 • Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz
 • począwszy od 31 lipca 2020 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

Analizując przepisy prawa europejskiego, krajowego oraz przepisy prawa niemieckiego należy w pierwszej kolejności ustalić czy działalność danego pracodawcy podlega pod układ zbiorowy obowiązujący
w Niemczech, a następnie ustalić obowiązujące pracodawcę stawki płacy minimalnej, czas pracy, urlopy, bezpieczeństwo i higiena pracy w Niemczech, czas pracy pracowników delegowanych.

Doradzając naszym Klientom zwracamy uwagę na zagadnienia, które są problematyczne, w tym na kwestie rozliczeń godzin nadliczbowych w prawie polskim i niemieckim, czy też zagadnienia prawidłowości sposobu prowadzenia dokumentacji pracowników delegowanych.

Pozostałe obowiązki zagranicznego pracodawcy:

Obowiązek zgłoszeniowy na terytorium Niemiec

W niektórych przypadkach delegowania prawo niemieckie nakłada na pracodawcę zagranicznego obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników do Niemiec, co wynika z § 18 niemieckiej ustawy
o delegowaniu pracowników [Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen] oraz
§ 16 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej [Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes].

Obowiązek prowadzenia dokumentacji na terytorium Niemiec

Prawo niemieckie nakłada na zagranicznych pracodawców obowiązki prowadzenia dokumentacji
związanej z delegowaniem pracowników do Niemiec, zaś szczegółowe zasady w tym zakresie zostały
uregulowane w § 19 ustawy o delegowaniu pracowników [Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen] oraz § 17 ustawy o płacy minimalnej [Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes].

O autorze

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

Aktualności

Rules on the posting of workers to Germany

The subject of the posting of workers abroad consists of…

Więcej

Obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy o tzw. sygnalistach

W związku z koniecznością wdrożenia przez kraje członkowskie Unii Europejskiej…

Więcej

Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Na tematykę delegowania pracowników za granicę składają się zagadnienia prawne,…

Więcej

Niemcy idą na wojnę z pozornymi umowami

dr Katarzyna Styrna-Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej W dniu 12…

Więcej