Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie Niemiec oraz występujemy w ich imieniu w postępowaniach przed właściwymi w tych sprawach sądami i organami. Wspieramy również przy sporządzeniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji na każdym etapie zatrudnienia – od nawiązania do ustania stosunku pracy.

Zapewniamy jednocześnie zgodność sporządzanej przez nas dokumentacji z przepisami o ochronie danych osobowych. W ramach świadczenia kompleksowych usług na rzecz pracodawców zapewniamy czynności wspierające związane ze skierowaniem na badanie przez lekarza medycyny pracy oraz szkoleniem z zakresu BHP, które jest obowiązkowe dla pracowników zatrudnianych na zasadach uregulowanych w polskim Kodeksie pracy.

§ 01

Prawo pracy

 • doradztwo przy wyborze form zatrudnienia pracowników,
 • opracowywanie umów o pracę oraz wewnątrzzakładowych aktów z zakresu prawa pracy, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (także w angielskiej
  i niemieckiej wersji językowej),
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowych, w tym w zakresie zagadnień dotyczących czasu pracy, rozkładów i harmonogramów czasu pracy, delegacji krajowych i zagranicznych,
 • bieżące doradztwo w zakresie księgowości płacowej,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, opracowanie strategii oraz regulaminów zwolnień grupowych,
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach pracowniczych.
§ 02

Ubezpieczenia społeczne

 • doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dotyczące obowiązków ubezpieczeniowych,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z należnościami składkowymi,
 • analiza prawna wystąpienia obowiązku ubezpieczenia społecznego, w tym potrzeby oskładkowania poszczególnych rodzajów przychodu,

 • konstruowanie oraz analiza prawna umów pod kątem powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego,
 • pomoc w trakcie toczących się postępowań kontrolnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, zastrzeżeń
  do protokołów kontroli, odwołań od decyzji oraz środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych,
 • reprezentacja w postępowaniach toczących się przed ZUS oraz sądami,
 • pomoc prawna dla osób ubiegających się
  o prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.: doradztwo w zakresie warunków nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego, emerytury, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (zasiłków chorobowych i macierzyńskich, świadczeń przedemerytalnych), świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (w szczególności prawa do jednorazowego odszkodowania oraz renty rodzinnej wypadkowej),
 • pomoc prawna w trakcie toczących się postępowań przed ZUS,
 • sporządzanie opinii prawnych, skarg na bezczynność organu rentowego, odwołań od decyzji oraz środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych,
 • reprezentacja w sporach z ZUS toczących się przed sądami.