Delegowanie

Kancelaria BLU specjalizuje się w obsłudze prawnej firm, delegujących pracowników do pracy za granicą. Nasze podejście do tematyki delegowania pracowników za granicę cechuje interdyscyplinarność oraz zrozumienie transgranicznego charakteru tej tematyki. Co to oznacza w praktyce? Delegowanie pracowników w ramach Unii Europejskiej jest zagadnieniem prawnie bardzo złożonym. Tytułem przykładu, delegując pracownika z Polski do Niemiec pracodawca powinien biegle poruszać się w trzech systemach prawnych, a mianowicie
w systemie prawa polskiego, europejskiego oraz kraju tego państwa, do którego deleguje swoich pracowników, czyli we wskazanym przykładzie prawa niemieckiego. W wymiarze interdyscyplinarnym realizowanie kontraktów zagranicznych oraz delegowanie pracowników do wykonywania takich kontraktów za granicą, obejmuje konieczność stosowania wielu dziedzin prawa, takich jak m.in.:

 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych, VAT, międzynarodowe prawo podatkowe, prawo podatkowe kraju oddelegowania),
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo cywilne i kontraktów handlowych,
 • prawo pracy, układy zbiorowe i wymogi administracyjne obowiązujące w kraju delegowania.

Z uwagi na okoliczność, iż nasz Zespół tworzą prawnicy
z doświadczeniem w pracy dla zagranicznych koncernów i firm,
a także międzynarodowych korporacji prawniczych, jesteśmy przygotowani do świadczenia na Państwa rzecz usług doradztwa prawnego we wskazanych powyżej obszarach prawa.

Oferujemy w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo prawne dotyczące wykonywania pracy za granicą z uwzględnieniem norm prawa polskiego, prawa europejskiego i prawa kraju oddelegowania (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Austrii, Luksemburga
  i Belgii),
 • doradztwo z zakresu oddelegowania i europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
 • wsparcie w procesie uzyskiwania zaświadczeń A1 oraz kontroli ZUS,
 • doradztwo z zakresu niemieckiego prawa pracy, norm czasu pracy obowiązujących w Niemczech, zasad udzielania urlopów w Niemczech, układów zbiorowych obowiązujących
  w Niemczech polskich pracodawców, najnowszego orzecznictwa sądów i organów rentowych w Niemczech
  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • wsparcie w ustaleniu, do jakiej branży należy zaliczyć działalność wykonywaną przez pracodawcę z uwzględnieniem norm prawa niemieckiego i orzecznictwa sądów niemieckich,
 • audyt prawny działalności prowadzonej w Niemczech
  w ramach oddelegowania pracowników pod kątem prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego,
 • doradztwo i reprezentacja przed kasą socjalną SOKA-BAU,
 • doradztwo w procedurach kontrolnych, reprezentacja przed niemieckimi instytucjami kontrolnymi (np. Zollamt),
 • wykonywanie obowiązków zgłoszeniowych w Niemczech,
 • reprezentacja przed ZUS w związku z oddelegowaniem pracowników za granicę, prowadzenie postępowań odwoławczych, wsparcie w postępowaniach kontrolnych,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia
  z uwzględnieniem wymogów prawa kraju oddelegowania

Miesięczny abonament

Dla Klientów Kancelarii oferujemy doradztwo prawne
w sprawach bieżących, a także stałe doradztwo oparte
na miesięcznym abonamencie, w ramach którego oferujemy dostosowany do potrzeb naszego Klienta pakiet godzin doradztwa prawnopodatkowego związanego z tematyką delegowania pracowników.